Doktora tezi hazırlama

Doktora tezi hazırlama merkezi

Doktora tezi hazırlama

Geride kalan dönemlerde yalnızca akademik kariyer hedefinde olan kişilerin amaçları arasında yer alan ve dolayısıyla da yalnızca onların hazırlamak durumunda oldukları doktora tezi hazırlama artık birçok insanımız için –akademik kariyer amacı olmasa bile – gerekliliktir. Değişen dünya düzeni ve küreselleşmenin de yadsınamaz bir etkisinin olduğu bu alanda artık akademisyen olmayı düşünmeyen insanlar da bu programlara ilgi göstermektedir. Diğer taraftan özel sektörde de şartlar artık değişmiş durumdadır. Çünkü hayat boyu eğitim tüm alanlarda karşımıza çıkmış ve eğitim hayatını, iş yaşamından ayırmak mümkün görünmemektedir. Hal böyle olunca da lisans programları bir yana, yüksek lisanstan mezun olmak bile artık yeterli bir kıstas değildir. İnsanoğlu kendini geliştirmeye devam etmekte ve bu geliştirme ihtiyacı hayat boyu sürecek gibi görünmektedir. Hasılıkelam doktora tezi hazırlama sürecinde artık daha fazla vatandaşımız danışmanlık talebinde bulunmaktadır. Çünkü programlara olan ilgi artmıştır. Elbette bu durumun ortaya çıkmasında artan üniversite sayıları, özel üniversitede nispeten daha kolay şekilde kabul edilme gibi noktalar da kuşkusuz

önemli bir yere sahiptir. Kendisini belirli alanlarda daha yetkin birisi olarak görmek isteyen insanımız, eğitime devam etmeyi amaçlamaktadır. Sonuçta bölümlere ilgi artmıştır. Ancak dersleri başarıyla tamamlamak yeterli görülmemektedir. Dolayısıyla tez dönemi gibi sancılı ve sonu gelmez görünen aşamaya geçilecektir. Bu aşamada ilgili bir danışman söz konusu ve siz de çalışmanızı sahiplenen bir öğrenci iseniz işiniz çok zor olmayacaktır. Buradan emek vermeden kolaylıkla sürecin atlatılacağı anlamı çıkarılmamalıdır. Şüphesiz en sade doktora tezi hazırlama bile son derece zorlu aşamaları bünyesinde barındırmaktadır. Buna ek olarak danışman yönlendirici bir rol üstlenmiyor veyahut siz gerçek anlamda araştırmanıza odaklanamıyorsanız işiniz zordan daha ileri derece bir anlama sahip olacaktır. Hatırlatmak gerekir ki anlatıldığı biçimde pozisyona sahipseniz –uygun yetkinlikte arkadaşımız bulunması halinde – sizlere profesyonel kılavuzluk hizmeti sunacak işletmemizle iletişim kurmanız yeterli olacaktır. Talepte bulunmanız halinde, yapılacak olan ön çalışma neticesinde sizlere nihai yanıtımızla geri bildirimde bulunacağız ve detayları konuşabilecek durumda olacağız.

Tez Hazırlama Firmaları

Tez Hazırlama Firmaları

Tez Hazırlama Firmaları

Gelinen nokta itibariyle burada saymaya kalkmayacağımız nedenlerle artık akademik araştırmalar yapan işletmelerin varlığını, bu hizmet alanının adeta bir sektör haline geldiğini belirtsek çok da abartmış olmayız diye düşünüyoruz. Her geçen gün daha da büyüyeceği düşünülen alanda tez hazırlama firmaları faaliyet göstermektedir. Kuşkusuz rekabetin olması söz konusu faaliyet alanına kalite getirecektir. Karşı taraftan bakıldığında ise konunun muhatabı olan tüketiciler yani sizler tarafından bir takım belirsizlikler söz konusudur. Öyle ki seçimi nasıl yapacağınız ve neye dayanarak bir tercihte bulunacağınız hususu tam bir muammadır. Takdir edersiniz ki somut bir ürün almıyorsunuz. Eğer somut olarak

elle tutulur, gözle görülür bir ürün alıyor olsaydınız tercih yapmanız nispeten daha kolay olacaktı. Günümüzde bu denli standart sağlayan ürünlerin üretildiği de eklendiğinde geriye kalan tek eylem kıyaslama yapmak ve tercihi sonuçlandırmak olacaktı. Maalesef ki bu anlatılanlar tez hazırlama firmaları için geçerli değildir. Rekabet içerisinde bulunduğumuz işletmeleri incelediğimizde en basit ifadeyle ‘’hayal satıldığını’’ görmekteyiz. ‘’her konuda çalışma yaparız, en iyi biziz, neredeyse bedavaya çalışma yapıyoruz, hem en ucuzuz hem de en kaliteli…’’ gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Hep merak etmişizdir bu cümlelerin altı size çok boş gelmiyor mu? Bu kadar yetenekli olsalardı zaten isimlerini medyadan çoktan duymuş olurdunuz. Bu noktada kendimizi anlatmak gibi bir çabamız olmayacağı gibi aslında tek amacımız seçim yaparken bizi de dahil ettiğiniz tez hazırlama firmaları arasından tercih yapımı aşamasında titiz davranmanızdır. Aksi takdirde prosedürü zaten yerine getiremeyeceğiniz gibi maddi anlamda kaybınız da söz konusu olacaktır. Hatta sürecin en başına dönecek olursak bu işe harcanacak emeği ve dolayısıyla da bedeli kafanızda düşünüp tartınız. Aylardır yapamadığınız bir çalışmayı çok ucuza yaptırabileceğinizi düşünmeniz ve tercihinizi sadece maddi önceliklere göre gerçekleştirmeniz, bu bilgilendirmenin asıl amacı olan dolandırıcılara yol göstermenizden başka bir sonuç doğurmayacaktır.
tez hazırlama firması http://www.portakaltez.com

Kıbrıs (KKTC) Tez Hazırlama

Kıbrıs (KKTC) Tez Hazırlama

Kıbrıs tez hazırlama kktc üniversiteleri tez hazırlama

İki bin on beş yılını hızla tüketmekte olduğumuz bu günlerde, yeryüzünde gelişmeler önü alınamaz biçimde devam etmektedir. Gelişmeden kast edilen değişimler hemen hemen hayatın her noktasında karşımıza çıkmaktadır. Modern çağ olarak adlandırılan bu günlerde insanoğlunun yaşam stili geçmiş yüzyıllara oranla zihnimizi zorlar nitelikte değişmiş haldedir. Öyle ki modern çağ insanı inanılmaz yoğun iş ve hayat yükü altındadır. Bu tempo öylesine hızlı ve karmaşıktır ki geçmiş yüzyıllarda insanlık yavaş mı yaşıyordu yoksa şimdi mi çok hızlı yaşıyor ayırt etmek neredeyse olanaksızdır. Ortalama yaşam süresi nispeten artmış olsa da yaşananların hızlılığı göz önüne alındığında yaşam süresindeki artıştan çok daha fazlasını içermektedir. Tespit edilen bu gelişmelerin yanında

artık eğitimli profile bürünen insanoğlu, hayatının büyük kısmını okullarda geçirmektedir. Yalnızca lisans seviyesi programlardan mezun olan bir kişi günümüz sisteminde on altı yıl aralıksız eğitim almıştır. Ortaya çıkan bunca seneye okul öncesi veya hazırlık gibi zaman dilimleri eklenmemiştir. Ayrıca son dönemlerde lisans programlarından mezun olmak yeterli kabul edilmediğinden söz konusu eğitim döneminin yıl bakımından insan hayatındaki payı yukarı yönde ilerlemektedir. Yüksek lisans, doktora derken aslında hayat eğitimle geçmektedir. Anlatılanların sonucunda eğitim süreciyle iş yaşamını birbirinden ayırmak olanaksız hale geldiğinden ikisini bir arada yürütmek lazım gelmektedir. Derslerle boğuşmanın zorlukları bir yana bir de araştırma yaptığınız Kıbrıs tez hazırlama aşamasını tamamlama yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Talebeler için hiç ılımlı yaklaşılmayan bu akademik içerikli taharriler için günümüzde içinde bizim de yer aldığımız birçok kurum Kıbrıs tez hazırlama hizmetlerini gerçekleştirdiği beyanında bulunmaktadır. İhtiyaç duyulan akademik istikşafları –uygun uzman arkadaşımızın bulunması suretiyle- sizlerin yerine üstlenebilmekteyiz. Sahip olduğumuz nitelikli ekip üyelerimizle tüm konularda olmasa da en azından sosyal bilimler disiplinlerinin çoğunda sizler adına Kıbrıs tez hazırlama faaliyetlerini yerine getirebiliyoruz. Yine de detaylı biçimde araştırı talebinizi bize iletmeniz tabloyu netleştirmek adına gerçekçi bir yaklaşım metodu olacaktır. Böylece en baştan ne yapılabileceği hususunda fikir alışverişinde bulunulması suretiyle sağlıklı sonuçlar elde edilmesine adım atılacaktır. Sonuçta gereksinim duyulan araştırıları biz yerine getirirken, siz de hayatınızda diğer önceliklere odaklanma fırsatını yakalamış olacaksınız.

Tezsiz Yüksek Lisans Veren Üniversitelerin Tezleri Hazırlanır

Tezsiz Yüksek Lisans Veren Üniversiteler

Tezsiz Yüksek Lisans Veren Üniversitelerin Tezleri Hazırlanır

Kuşkusuz dünya üzerinde gözlemlenen değişimler ve küreselleşmenin etkisi sektörel anlamda rekabetin yaşandığı her alanda gözlemlenmektedir. Öyle ki gelinen nokta itibariyle eğitim – öğretim programları alanında da bir sektörel etkileşim söz konusu olmaktadır. Artık inanılmaz büyüklükte bir sanayi olarak görülen eğitim sektörü de kendisini sürekli olarak yenilemekte ve tabiri caizse çağa ayak uydurmaktadır. Çağa ayak uydurmak noktası detaylı bir tartışma mevzuu olsa da, üniversitelerin de kar amacı gütmeye başladıkları tespit edilmiştir. Elbette birçok kişi eğitim hakkı en temel haklardandır gibi söylemler içerisine girebilir ki son derece de olağandır ancak günümüz dünyasında artık işler olması gerektiği gibi seyretmemektedir. Devlet üniversitelerinin bile bu gelişmelere kayıtsız

kalmadığı ve özel (vakıf) üniversitelerinin almakta oldukları pasta dilimine göz koydukları açıkça anlaşılmaktadır. Bu noktada ikinci öğretim adı altında, örgün öğretime kabul edil(e)meyen, gerekli şartları sağlayamayan veyahut akademik camiada çevresi olmayan talebeler için alternatifler geliştirilmiş ve onların sahip olduğu maddi gücü, üniversiteler kendi lehlerine kullanmayı amaçlamaktadırlar. Kişisel anlamda bu gelişmeleri son derece olağan karşılıyor olsak da kendilerini, sosyalizmin göbeğinde yer alan asiller olarak ithaf eden birçok insanın ikinci öğretim adı altında birçok öğrenciden binlerce lira alınması suretiyle eğitimlerine devam etmelerinin yolunu açmak akla yatkın bir tercih olarak görülmemektedir. Tüm bu anlatılanları bir yana bırakmak gerekirse, tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler ve bu üniversitelerdeki eğitim programları her geçen gün çeşitlenmekte ve hem sayıca hem de maddi manada iyice zenginleşmektedir. Böylece arz talep dengesinin kaçınılmaz sonucu olarak tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler karşısında, bu sektöre gereksinim duyan kişiler de ortaya çıkmıştır. Kamu üniversitelerinin insan zihninden uzak prosedürleri arasında kaybolmaktansa ‘’parasını verir kayıt olurum’’ düşüncesini paylaşan insanların sayısı azımsanamayacak düzeydedir. İktisat teoreminin paralelinde bu öğrenci potansiyelleri için çok olduğundan değersiz olan maddi kaynaklar (para) kariyer yükseltmek için önemsiz bir meblağdır. Sonuçta tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler sayıca her geçen gün artmaktadır ve bu artışa paralel olarak hizmet sunduğumuz alan olan tez, proje ve ödev hazırlama hizmet alanı da artık bir sektör haline gelmiş durumdadır. İhtiyaç duyulması halinde gerçek anlamda rehberlik hizmetlerimizle yanında olmayı amaçladığımız konularla ilgili detaylı bilgi almak için bizimle irtibat kurunuz.

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Tezi Hazırlanır

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Tezi Hazırlama

işletme tezsiz yüksek lisans tezi hazırlama

Lisansüstü eğitim – öğretim programlarında en yaygın olarak görülen programlardan birisidir işletme tezsiz yüksek lisans bölümleri. Aslında bu, son derece olağan bir durum olarak gözlemlenmektedir. Çünkü bir işletmenin veyahut kurumun verimli biçimde yönetilmesinin ilk adımı bu eğitim programlarından geçmektedir. Bunun yanında birçok farklı disiplin alanlarından mezun olan insanların temel yöneticilik becerilerine sahip olmasını beklemek mantıklı bir alternatif olarak göze çarpmamaktadır. Dikkatinizi özellikle çekmek istediğimiz kıstas yöneticiliktir. Takdir edersiniz ki liderlik ve yöneticilik birbirlerinden temel

anlamda ayrılmaktadır. Öyle ki liderlik doğuştan gelen bir özellik olarak insan bünyesinde var olabilmekle birlikte, yöneticilik bundan çok daha farklı olarak insana atfedilmiş bir özelliktir. Elbette liderliğin, yöneticilikten daha üst düzeyde bir nitelik olduğunu kabul ediyoruz ancak, liderlik sonradan kazanılamaz. Diğer taraftan yöneticilik yetileri ve becerileri ise sonradan kazanılabilecek yeteneklerdir. Hasılıkelam işletme tezsiz yüksek lisans programlarının temel amacı yönetici yetilerini kazandırmak olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyleyse binlerce farklı disiplin arasından bu programlara olan ilgi olağan kabul edilmelidir. Sonuçta işletme tezsiz yüksek lisans bölümlerinde eğitim hayatını devam ettirme gayreti içerisinde bulunuyorsanız sizleri en basit anlamda ödevleri ve projeleri profesyonel olarak yerinize üstlenecek kurumumuzdan haberdar etmek gerekmektedir. Şuan için söz konusu alanlarda yeni başlangıç yapıyor olsanız da, ilerleyen süreçte muhtemel gereksinimlerinizle ilgili irtibat haline geçebilirsiniz. Söz konusu bilim dalı altında birçok üniversitede alternatif seçenekler bulunuyor olsa da, genel anlamıyla bu programın içeriğiyle ilgili yeterli donanıma sahip ekip üyelerimiz sizlere gerçek anlamda rehberlik edebilecek potansiyeldedirler. İddialı cümleler kurmak yerine gerçekleştirilecek çalışmalarla sizlere kendimizi tanıtmanın daha akla yatkın bir seçenek olduğuna inancımızın yüksek olduğundan bu aşamayı kısa kesiyoruz ve ilerleyen süreç içerisine görüşmeyi arzu ediyoruz.

tezsiz yüksek lisans proje konuları hazırlama

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Konuları

tezsiz yüksek lisans proje konuları, tezsiz yüksek lisans tezi hazırlama

Belki de tezli programlara bir alternatif olarak geliştirilmiş olan programlarda çeşitli kıstaslar hususunda araştırma yapılması gerekmektedir. Akademisyen olma amacı gütmeyen kişiler için bulunmaz bir fırsat olarak ortaya çıkmış olan söz konusu alanlara olan talepler gelinen nokta itibariyle her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu durumun en önemli nedenleri arasında akademisyen olmayı aklından bile geçirmeyen ancak eğitim hayatına devam etmek amacında olan kişilerin sayıca üstünlük kurmasından başka bir şey değildir. Çünkü üniversite sayısının bu denli artmasına yakın oranlarda vakıf üniversitelerinin sayısı da

inanılmaz düzeylere ulaşmıştır. Kapitalizmin hakim olduğu dünya düzeni içerisinde eğitim sektörünün de bu gelişmelerden etkilenmemesini beklemek hayal kurmaktan daha ileriye gitmeyeceğinden tezsiz yüksek lisans proje konuları kıstasında araştırmaya girişen kişiler artarak devam etmektedir. İktisatta temel prensip olan arz – talep dengesine benzer biçimde gelişen olayların etkisiyle vetirenin sonlandırılmasının olmazsa olmazı olan konu hakkında araştırı yapmak etrafında öğrencilerin iş tempoları söz konusu faaliyeti gerçekleştirmeye izin vermemektedir. Birçok insanın özel eğitim – öğretim kurumlarında tamamlamaya gayret gösterdiği programlarda, dönem uzatmanın maliyeti göz önüne alındığında; aslında insanların bir – iki dönem uzatmak yerine söz konusu bedeli tezsiz yüksek lisans proje konuları belirleyecek olan kişilere / kurumlara ödemeleri daha akla yatkın gelen bir seçenek olarak görülmektedir. Mantık çerçevesinde hareket etmek gerekirse iki dönem uzatmanın maliyeti bir yana, söz konusu bedel ödenmiş olsa bile çalışmayı yine öğrenci tamamlamak durumundadır. Oysa hem mevzu bahis bedeli ödemek hem de tetkikleri tamamlamak durumu mantıktan uzak bir alternatiftir. Çünkü bu iş bir şekilde yapılacaktır. Öyleyse zaten akademik kariyer hedeflenmediğinden ortaya atılan bu maliyetlere katlanmak mantıklı bir tercih olmamaktadır. Öğrenciler tezsiz yüksek lisans proje konuları alternatiflerinden birini tercih etmek etrafında süreci sonlandırabilmektedir. Bu noktada doğru kişi veyahut kurumu bulmak tek sorun olarak göze çarpmaktadır. Elbette sürecin etik anlamda sorunlarını göz ardı etmekteyiz. Siz de anlatıldığı haliyle düşünce yapısı içerisindeyseniz bizimle irtibat haline geçiniz.

tezsiz yüksek lisans proje ödev hazırlama

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Ödev Örnekleri

tezsiz yüksek lisans proje ödev örnekleri

Önceki bilgilendirmelerde de ifade edildiği üzere ‘’tez’’ akademik nitelikli bir tetkiktir. Dolayısıyla lisans seviyesi eğitimin yeterli olmadığının farkında olan insanlarımız her geçen gün mevzu bahis programlara daha fazla ilgi göstermektedir. Böylece zaten sıkı bir çalışma temposu içerisinde olan kişilerin derslerini tamamlamaları akabinde yerine getirmeler gereken akademik nitelikli çalışma örnekleri söz konusudur. Böylelikle tezsiz yüksek lisans proje ödev örnekleri araştırmaları yapan vatandaşlarımızın varlığı söz konusudur. Anlatıldığı haliyle araştırma içerisine girmiş olan sizler, hala öğrenme çabası içerisinde bulunmaktasınız. Dolayısıyla takdire şayan bu gayretleriniz doğrultusunda, açık

olmak gerekirse hiçbir işinize yaramayacak olan proje örneği keşfi yapmaktasınız. Belki de hiçbir fikriniz olmayan bu sektörle ilgili bir araştırma gayretiniz bulunmamaktadır. Belki de fikriniz var ancak maddi anlamda kendinizi en az düzeyde yoracak olan kişiyi/kurumu arama gayreti içerisindesiniz. Oysa sonradan da anlayacağınız üzere ciddi bir hata yapabilirsiniz. Yapabileceğiniz ciddi hatadan kastımız uygun maliyetle süreci sonlandırmak isterken paranızı bazı kişilere/kurumlara kaptırmak olacaktır. Açıkçası faaliyet gösterdiğimiz bu alanda hizmet sunduğunu iddia eden (!) kişiler veya kurumlardan birçoğu dolandırıcılardan başkaları değildir. İnsanların paralarını almak bir yana gelecekleriyle oynayan bu kötü niyetli insanlara bilinçsiz de olsa katkı sunan maalesef aslında tam olarak gereksinim duyan sizlersiniz. Birçoğunuzun yalnızca tezsiz yüksek lisans proje ödev örnekleri araştırması yaparken rast geldiğiniz bu hizmet alanında maddi kaygılarınızı birinci sıraya koymanız en basit ifadeyle intihardır. Çünkü sizin bu şekilde bir kaygınız olduğunu keşfeden dolandırıcılar hizmet sunduğunu iddia etmekte ve sizleri dolandırmaktadır. Açık adresleri bir yana telefon numarası bile olmayan bu kişilere veyahut kurumlara işverenler olarak sizleri de anlamak son derece zor olsa da yapmamanız gereken bu tercihte birkaç noktaya değinmek istiyoruz. İhtiyacınız olan tezsiz yüksek lisans proje ödev örnekleri hususunda dikkat etmeniz gereken en önemli nokta sizin birkaç ayda meydana getiremediğiniz bir araştırıyı birkaç yüz liraya yaptırabileceğinize inanmanızdan başka bir şey değildir. Öyleyse bir işe değer biçerken bu kıstasa dikkat etmeniz önemlidir. Aksi takdirde ucuza mal etme amacınız dolandırıcılıkla sonuçlanır bizden söylemesi. İnanmak size kalmış !

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Proje Örnekleri

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Proje Örnekleri

eğitim yönetimi tezsiz yüksek lisans proje örnekleri

Eğitim fakültelerinden mezun olarak attığınız adım olan öğretmenlik mesleğinde sorunlar maalesef sona ermemiştir. Türkiye şartları göz önüne alındığında KPSS (kamu personeli seçme sınavı) sınavını kazanmadan öğretmenliğinizin pek bir anlamı bulunmamaktadır. Elbette özel eğitim kurumları ve dershanelerde zor şartlarda ve sıkı çalışma koşullarında çalışma hayatınızın önünde bir engel bulunmuyor olsa da; insancıl şartlarda kamu eğitim kurumlarında bu kutsal mesleği yerine getirmek için söz konusu KPSS’yi kazanmanız an itibariyle zaruridir. Kısacası öğretmen mezunu veren programları başarıyla tamamlamanız kanunlar önünde anlamlı bir başarı değildir. Hal böyleyken gerek özel sektörde devam edecek olan kişiler için, gerekse de kamu kurumlarında öğretmenlik mesleğini ifa edecek olan insanlarımız için hayat boyu eğitimin olmaması sürpriz olacaktır. Dolayısıyla meslekleri icabı eğitim hizmetlerinin merkezinde yer alan öğretmenlerimiz için hayatın geri kalan döneminde konu hakkında çalışma gerçekleştirmeye neden olacak programlara olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Özel eğitim kurumlarında kişisel gelişimin en önemli adımlarından birisi, kamu eğitim kurumlarında ise en basit gerekçeyle kıdem almanın bir aracı olan eğitim yönetimi tezsiz yüksek lisans proje örnekleri araştırması yapıyor iseniz bu

programlarda eğitim hayatınıza devam etmektesiniz. Daha önceleri anlatılmış olan tezli programlarla arasında ciddi ayrımların olmadığı şuan devam etmekte olduğunuz programınızda akademik niteliği olan çalıştayları hazırlamanız bir zaruriyettir. Gerek özel eğitim kurumları, gerekse de kamu eğitim kurumlarında zaten yoğun olarak çalıştığınızdan vetireyi başarıyla tamamlamanız zor bir ihtimaldir. Yalnızca çalışma koşulları itibariyle değil; hiçbir akademik kaygı gözetmediğinizden eğitim yönetimi tezsiz yüksek lisans proje örnekleri aramanızın nedeni sürecin ne şekilde ilerlemesi gerektiği hususunda bilgi noksanlığınızdan kaynaklanıyor olabilir ki son derece olağandır. Çünkü hayatı boyunca eğitime devam ediyor olsa bile bir insan maksimum üç adet tez/proje hazırlayabilir. Öyleyse bu işi profesyonel olarak gerçekleştiren insanlar varken kendinizi zorlamanın bir anlamı olmayacaktır. Sosyal hayatınızda var olan yükler de bir araya getirildiğinde ne kadar zorlanacağınızı tahmin etmek güç olmayacaktır. Neyse ki söz konusu alanda faaliyet gösteren kurumlardan olan işletmemiz ihtiyaçlarınıza kesin olarak yanıt verecek eğitim yönetimi tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ile sizlerin yanında olacaktır. Detaylarla ilgili bilgi almak için bizimle bağlantı kurunuz.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezsiz Yüksek Lisans Programları, Tezsiz Yüksek Lisans Hazırlanır

Tezsiz Yüksek Lisans Programları, Tezsiz Yüksek Lisans Hazırlanır

Geride kalan dönem içerisinde akademisyen olmak en yalın ifadeyle ulaşılması çok zor bir yer ve toplum içerisinde en üst tabakaya dahil olmakla eşit görülmekteydi. Ancak içinde bulunduğumuz yirmi birinci yüzyıl itibariyle özel sektör öylesine güçlenmiş durumda ki, birçok alanda sahip olunan gerek maddi olanaklar gerekse de manevi olanaklar özel sektörün cazibenin merkezi olmasını engelleyememiştir. Öyle ki özel sektör akademik camia başta olmak üzere birçok alana yön vermektedir. Hatta gelinen nokta itibariyle akademisyenlerin birçoğu akademik kariyerlerine yalnızca prestij amacıyla devam etmektedir. Devamında ise kendilerine gelecek sunacak olan asıl olanakları akademik kariyer prestijleri

gerekçesiyle sahip oldukları imkanları özel sektör içerisindeki kullanma becerilerine göre şekillendirmektedirler. Özel sektörle adaptasyonunu başarıyla yürüten akademik camia mensupları piyasa içerisinde kendilerini daha kolay biçimde kabul ettirme olanaklarına sahip olmuştur. Tüm anlatılanlara paralel biçimde akademik kariyer hedeflemeyen ancak lisans eğitiminin de yetersiz olduğunu kesin olarak kabul eden kişiler de tezsiz yüksek lisans programları veya benzeri programlara ihtiyaç duymuşlardır. Zaten adeta bir sanayi haline gelen eğitim sektörü de dünyanın önde gelen ülkelerinde gözlemlenen değişimleri izlemiş ve gelişmelere kayıtsız kalmamıştır. Sonuçta yaşanan gelişmelerle birlikte tezsiz yüksek lisans programları ortaya çıkmıştır. Akademik olarak gereklilikleri bir yana, hangi amaca hizmet ettikleri çeşitli tartışmalara neden olan tez yazımı sürecinin sancılarını nispeten de olsa ortadan kaldırmış olan tezsiz yüksek lisans programlarına olan ilgi tahmin edilenlerden daha yüksek seviyelerde olmuş ve insanlar bu programlara inanılmaz düzeyde ilgi göstermişlerdir. Böylece günümüzde yaygın olarak gözlemlenen programlar ortaya çıkmıştır ve belki de gelecekte günümüzde var olandan daha yüksek rakamlarda öğrenciler bu programlara ilgili göstereceklerdir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri Hazırlanır

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Örnekleri

tezsiz yüksek lisans proje örnekleri

Akademik nitelik bakımından tez, ödev ya da projelerle kıyaslandığında biraz daha üst düzey olarak nitelendirilebilecek çalışmadır. Dersleri vermenin zorlukları bir yana, akademik çalışmaların tepe noktası olan süreç içerisinde birçok zorluklara göğüs germek gerekmektedir. Bu durumu keşfeden insanlar ve eğitim kurumları çeşitli alternatifler geliştirmek üzere girişimlerde bulunmuşlardır. Çeşitli araştırmalar ve alternatiflerin değerlendirilmesi sonucunda tez yazımının aslında akademik kariyer hedeflemeyen kişiler için olmazsa olmaz olmadığı anlaşılmıştır. Böylelikle ortaya atılan fikirler tekrar gözden geçirilmek durumunda kalmıştır.

Gerçekten de temel amacı akademik kariyer yapmak olmayan kişilerin vetirenin tüm sancılı aşamalarını yerine getirmeleri için zaruret yoktur. Tüm anlatılanlar ışığında söz konusu çalıştayın alternatifi olarak görülen projeli programlar ortaya çıkmıştır. Aslında dersler bakımından bir farklılık yoktur. Tek farkları dersler tamamlandıktan sonra ‘’proje’’ adı altında bir akademik araştırı yapılması olarak belirlenmiştir. Tüm bu gelişmeler yaşanırken alıntı oranını ölçen programların hayatımıza girmesiyle birlikte aslında aralarında ciddi bir ayırım olan tez ve proje gitgide birbirine yaklaşmıştır. Bu noktada tezsiz yüksek lisans proje örnekleri konusunda araştırma yapan sizlerin düşündüğü derecede bir ayrım bulunmamaktadır. Özellikle belirtmekte yarar olacak ki alıntı ölçen programlar sebebiyle niteliği proje olsa bile birebir alıntı yapmanın sınırlanması durumu bulunduğundan dolayı tezsiz yüksek lisans proje örnekleri hazırlamak düşünüldüğü kadar kolay olmaktan çıkmış durumdadır. Daha ileri gidilecek olursa birçok üniversite nicel araştırmalar da talep ettiğinden tezsiz yüksek lisans proje örneklerinin tezlerden tek ayrımı mevzu bahis konunun detaylı irdelenmesi olmuştur. Kısacası aradaki elle tutulabilir tek fark sayfa sayısı olarak ortaya çıkmıştır denilse sanırım abartmış olmayacağız.